LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, M.P.S. és responsable de la recopilació, tractament i emmagatzematge de les seves dades i per això és de la màxima prioritat gestionar meticulosament les seves dades personals.

En aquest sentit, compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals.

Previ al registre de l’usuari/ mutualista a l’aplicació mòbil, aquest ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Dades del responsable

LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, M.P.S.

V61489910
Plaça de les Tereses, núm. 22
08302 Mataró (Barcelona)
Delegat de Protecció de Dades: jcalleja@novali.org

Per què tractem les seves dades?

LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, M.P.S. tractarà les dades dels mutualistes usuaris de l’aplicació mòbil amb les següents finalitats:

  1. Donar resposta a les sol·licituds formulades
  2. Informar de les visites realitzades als diferents especialistes
  3. Donar autoritzacions d’exploració i/o intervenció quirúrgica
  4. Podrem accedir a la geolocalització del teu dispositiu mòbil, en cas que ho acceptis, per tal de mostrar-te els centres mèdics més propers. En aquest cas, només accedirem a la localització del dispositiu per aquesta finalitat, no es realitzarà una recollida continua de dades de localització del dispositiu.

Les dades personals que l’Usuari facilita a LA NOVA ALIANÇA MATARONINA han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades seran conservades durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals van ser recollides respectant els terminis legals de conservació establerts a l’efecte.

Legitimació:

La recopilació i el tractament de les seves dades personals es realitza amb el següent propòsit basat en les següents bases legals:

  1. L’usuari ha acceptat la política de privacitat de l’aplicació mòbil basada en el consentiment de l’article 6.1.a) del RGPD.
  1. Pel que fa la relació entre la mútua i el mutualista, la base jurídica del tractament serà l’execució de la pòlissa de l’article 6.1.b) del RGPD.

Qui té accés a les dades de l’usuari?

L’accés a les dades personals que estiguin emmagatzemades per la mútua estaran limitades als treballadors i als prestadors de serveis que es contractin, els quals només tractaran les dades dels usuaris per complir amb les seves funcions.

En el cas que es transmetessin les dades dels usuaris a tercers prèviament es sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari tret que es tracti d’una cessió necessària pel compliment d’una obligació legal.

Quins drets tenen els usuaris?

Els usuaris tenen dret a accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament, limitar el tractament i a sol·licitar la portabilitat de les dades, poden ser exercits al següent domicili: Plaça de les Tereses, núm. 22, 08302 de Mataró o bé posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades jcalleja@novali.org

Així mateix, l’usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de la mútua.

Dret d’accés i a la portabilitat de les dades:

Els usuaris tenen dret a obtenir en tot moment informació sobre les seves dades personals que tracti la mútua, de conformitat amb l’article 15 del RGPD.

Així mateix els usuaris tindran dret a rebre informació sobre les seves dades personals tractades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable sense que pugui ser impedit.

Dret de rectificació, limitació i supressió de les dades:

D’acord amb els articles 16, 17 i 18 del RGPD els usuaris tenen dret a sol·licitar la rectificació, limitació i la supressió de les seves dades.

Podrà demanar:

  • El dret de rectificació sempre que existeixi un error en les dades tractades.
  • El dret de limitació si existeix un motiu per impugnar l’exactitud, es tracti d’un tractament il·lícit, la mútua ja no necessiti les dades però sí que les necessiti l’usuari, així com abans l’exercici del dret d’oposició.
  • El dret de supressió.

Dret d’oposició:

En el cas que el tractament es basi amb l’interès legítim de la mútua l’usuari podrà formular el dret d’oposició d’acord amb l’article 21.1 del RGPD.

Menors d’edat

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

En cas que LA NOVA ALIANÇA MATARONINA detectés que l’usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals , causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa? 

LA NOVA ALIANÇA MATARONINA informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Així mateix, la NOVA ALIANÇA MATARONINA l’informa que té creat un Comitè de Seguretat en matèria de Protecció de Dades amb la finalitat de controlar el tractament de les dades, entre d’altres, dels usuaris i dels mutualistes.