fbpx

LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, M.P.S. és responsable de la recopilació, tractament i emmagatzematge de les seves dades i per això és de la màxima prioritat gestionar meticulosament les seves dades personals.

En aquest sentit, compliment amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia de drets digitals.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Dades del responsable

LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, M.P.S.

V61489910
Plaça de les Tereses, núm. 22
08302 Mataró (Barcelona)
Delegat de Protecció de Dades: jcalleja@novali.org

 

Per què tractem les seves dades?

L’usuari podrà navegar per la pàgina web sense necessitat de facilitar les seves dades personals.

En tot cas, si l’usuari sol·licita contactar amb la mútua serà necessari que indiqui el seu nom i correu electrònic així com el motiu de la consulta, la qual pot contenir altra informació personal. L’usuari és qui decideix facilitar aquestes dades.

En cas que l’usuari desitgi rebre comunicacions comercials haurà de facilitar el seu nom i correu electrònic.

En relació als formularis de l’apartat «Contacte» de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a «obligatoris». No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que LA NOVA ALIANÇA MATARONINA no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, LA NOVA ALIANÇA MATARONINA quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a LA NOVA ALIANÇA MATARONINA han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades seran conservades durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per les quals van ser recollides respectant els terminis legals de conservació establerts a l’efecte.

 

Legitimació:

La recopilació i el tractament de les seves dades personals es realitza amb el següent propòsit basat en les següents bases legals:

  1. L’usuari ha acceptat la política de privacitat web basada en el consentiment de l’article 6.1.a) del RGPD.

Qui té accés a les dades de l’usuari?

L’accés a les dades personals que estiguin emmagatzemades per la mútua estaran limitades als treballadors i als prestadors de serveis que es contractin, els quals només tractaran les dades dels usuaris per complir amb les seves funcions.

En el cas que es transmetessin les dades dels usuaris a tercers prèviament es sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari tret que es tracti d’una cessió necessària pel compliment d’una obligació legal.

 

Quins drets tenen els usuaris?

Els usuaris tenen dret a accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament, limitar el tractament i a sol·licitar la portabilitat de les dades, poden ser exercits al següent domicili: Plaça de les Tereses, núm. 22, 08302 de Mataró o bé posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades jcalleja@novali.org

Així mateix, l’usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de la mútua.

 

Dret d’accés i a la portabilitat de les dades:

Els usuaris tenen dret a obtenir en tot moment informació sobre les seves dades personals que tracti la mútua, de conformitat amb l’article 15 del RGPD.

Així mateix els usuaris tindran dret a rebre informació sobre les seves dades personals tractades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable sense que pugui ser impedit.

 

Dret de rectificació, limitació i supressió de les dades:

D’acord amb els articles 16, 17 i 18 del RGPD els usuaris tenen dret a sol·licitar la rectificació, limitació i la supressió de les seves dades.

Podrà demanar:

  • El dret de rectificació sempre que existeixi un error en les dades tractades.
  • El dret de limitació si existeix un motiu per impugnar l’exactitud, es tracti d’un tractament il·lícit, la mútua ja no necessiti les dades però sí que les necessiti l’usuari, així com abans l’exercici del dret d’oposició.
  • El dret de supressió.

 

Dret d’oposició:

En el cas que el tractament es basi amb l’interès legítim de la mútua l’usuari podrà formular el dret d’oposició d’acord amb l’article 21.1 del RGPD.

 

Menors d’edat 

Els menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, sense el previ consentiment dels seus pares i / o tutors legals.

En cas que LA NOVA ALIANÇA MATARONINA detectés que l’usuari és menor de 14 anys es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document d’identitat equivalent, o, si s’escau, l’autorització dels seus pares i/o tutors legals , causant baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

 

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa? 

LA NOVA ALIANÇA MATARONINA informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Així mateix, la NOVA ALIANÇA MATARONINA l’informa que té creat un Comitè de Seguretat en matèria de Protecció de Dades amb la finalitat de controlar el tractament de les dades, entre d’altres, dels usuaris i dels mutualistes.

 

Xarxes socials 

La NOVA ALIANÇA MATARONINA disposa de perfils a les xarxes socials a Facebook i Twitter amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.